• Rozhodnutie 23.10.2020

    •  

     Bratislava 23. októbra 2020 Číslo: 2020/17949:1-A1810

      

     ROZHODNUTIE


      

     Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) rozhoduje takto:

      

     1. Jesenné prázdniny sa v školskom roku 2020/2021 uskutočnia vo všetkých školách v termínoch 30. októbra a 2., 6. a 9. novembra 2020.

      

     1. S účinnosťou od 26. októbra 2020 do odvolania mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v

      

      1. základných školách pre žiakov v piatom až deviatom ročníku,

      2. základných  školách  pre  žiakov  so  špeciálnymi  výchovno-vzdelávacími   potrebami  v piatom až desiatom ročníku,

      3. stredných školách,

      4. stredných školách pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,

      5. jazykových školách,

      6. základných umeleckých školách,

      

     riaditelia týchto škôl zabezpečia pre žiakov a poslucháčov dištančné vzdelávanie.

      

     1. S účinnosťou od 26. októbra 2020 do odvolania

      1. mimoriadne prerušuje prevádzku centier voľného času; riaditelia centier voľného času zabezpečia podľa podmienok a možností činnosti centier voľného času dištančnou formou,

      2. mimoriadne prerušuje poskytovanie výchovno-vzdelávacej činnosti, ubytovania a stravovania v školských internátoch pre žiakov škôl podľa bodu 2 písm. a) až d),

      3. v prevádzke zariadení školského stravovania sa neumožňuje konzumácia a výdaj jedál a nápojov pre žiakov škôl podľa bodu 2 písm. a) až d),

      4. mimoriadne prerušuje záujmové vzdelávanie v školách a školských zariadeniach; riaditelia škôl zabezpečia podľa podmienok a možností záujmové vzdelávanie dištančnou formou.

     2. V školskom roku 2020/2021 vo všetkých školách a školských zariadeniach nemožno uskutočniť školské aktivity podľa § 28 ods. 16, § 30 ods. 7 a § 33 ods. 12 školského zákona najmä

      

      1. výlety a exkurzie,

      2. športové výcviky a školské športové súťaže,

      3. pobyty v škole v prírode a aktivity školy v prírode,

      4. kurzy na ochranu života a zdravia,

      5. kurzy pohybových aktivít v prírode,

      6. saunovanie,

      7. dni otvorených dverí

      

     do odvolania.

      

     1. Zrušuje sa rozhodnutie č. 2020/17294:1-A1810 z 11. októbra 2020.


      

     Na výchovu a vzdelávanie v školách a školských zariadeniach sa primerane vzťahujú ustanovenia príslušných právnych predpisov a rozhodnutí, ak toto rozhodnutie neustanovuje inak.

      

     Odôvodnenie:

      

     Mimoriadne prerušenie školského vyučovania v školách a prevádzky školských zariadení nadväzuje na uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 678 z 22. októbra 2020 a na obmedzenie slobody pohybu a pobytu.

      

     Termíny školských prázdnin rozhodujúce pre organizáciu školského roka sa určujú v nadväznosti na prípravu a vykonanie celoštátneho testovania obyvateľstva na území Slovenskej republiky v gescii Ministerstva obrany Slovenskej republiky na prítomnosť ochorenia COVID-19 v čase núdzového stavu v súlade s uznesením vlády Slovenskej republiky č. 665 z 18. októbra 2020.

      

     Branislav Gröhling

     minister školstva, vedy, výskumu a športu