• VOĽNÉ PRACOVNÉ MIESTA

    • Oznámenie o voľnom (novovzniknutom) pracovnom mieste – ŠKOLSKÝ ŠPECIÁLNY PEDAGÓG

      

     Názov a adresa zamestnávateľa: Základná škola s materskou školou, Školská 474/5, 01314 Kamenná Poruba (okres Žilina)

     Kategória voľného pracovného miesta: ŠKOLSKÝ ŠPECIÁLNY PEDAGÓG

     Dátum predpokladaného nástupu: 1. 2. 2021

     Pracovný pomer: plný pracovný úväzok

     Plat: podľa Zákona 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a zmene a doplnení niektorých zákonov 

     Požadované kvalifikačné predpoklady a požiadavky :

     • VŠ vzdelanie II. stupňa v požadovanom študijnom odbore v súlade so zák. č.138/2019Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky z 23. decembra 2019 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v súlade s Nariadením vlády č. 201 Slovenskej republiky z 3. júla 2019 o priamej výchovno-vzdelávacej činnosti
     • zdravotná spôsobilosť,
     • bezúhonnosť,
     • ovládanie štátneho jazyka.

     Zoznam požadovaných dokladov:

     • písomná žiadosť o prijatie do pracovného pomeru,
     • kópie dokladov o  dosiahnutom vzdelaní,
     • profesijný  životopis (CV) s presným a úplným vyznačením dosiahnutého vzdelania, študijných odborov a programov,
     • čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti (zatiaľ),
     • písomný súhlas dotknutej osoby so spracovávaním svojich osobných údajov (v súlade so zákonom 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov),
     • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti.

     Svoje žiadosti s požadovanými dokladmi v písomnej  podobe zasielajte do 22. 1. 2021 na adresu: ZŠ s MŠ Školská 474/5, 013 14 Kamenná Poruba alebo elektronicky na email: riaditelskolakp@gmail.com.

     Výber zamestnanca bude na základe osobného pohovoru, na ktorý budú pozvaní len uchádzači, ktorí budú spĺňať požadované kvalifikačné a iné požiadavky. Termín pracovného pohovoru  bude oznámený uchádzačom elektronicky e-mailom.