• VÝCHOVNÉ PORADENSTVO

     • VÝCHOVNÝ PORADCA

     • Výchovný poradca                

      Mgr. Viera Kianičková

      Konzultácie:  streda: od 11.30, po dohode

      Služby výchovného poradcu:

      • poskytovanie asistencie a poradenstva pri riešení problémov,
      • poskytovanie poradenstva pri výbere a voľbe povolania,
      • sprostredkovanie besied a prednášok odborníkmi,
      • informačné, preventívne, orientačné, identifikačno-diagnostické činnosti formou konzultácií v spolupráci s Pedagogicko-psychologickou poradňou (Rajec, Žilina, Kysucké Nové Mesto),
      • poskytovanie služieb, návrhov a rád žiakom, učiteľom a rodičom.

      Zameranie činnosti výchovného poradcu:

      • prevencia sa realizuje v spolupráci s koordinátormi protidrogovej prevencie, environmentálnej výchovy atď. Cieľom prevencie je predísť negatívnym javom ( šikanovanie, priestupky v správaní, iné sociopatické javy). 
      • pomocou triednych učiteľov zabezpečiť užší kontakt s rodičmi pri riešení výchovných a vzdelávacích problémov žiakov,
      • zintenzívniť spoluprácu s triednymi učiteľmi s cieľom predchádzať vzniku problémov a včas podchytiť problémových žiakov,
      • podporovať rozvoj osobnosti žiaka, rozvíjať u žiakov schopnosť prevziať zodpovednosť za seba a svoj rozvoj,
      • poskytovať metodickú a informačnú pomoc žiakom, ale aj ich zákonným zástupcom pri riešení osobných, osobnostných, výchovných a vzdelávacích problémov,
      • zabezpečiť poradenskú, metodickú a informačnú pomoc žiakom a ich zákonným zástupcom o možnostiach štúdia na SŠ. Zabezpečiť zber informácií o záujme žiakov pre ŠVS a odoslanie prihlášok na stredné školy v určených termínoch.
      • systematicky sledovať vývin žiakov a zmeny v ich správaní. Ak sa správanie dieťaťa nedá korigovať pedagogickými postupmi, zabezpečiť odborné psychologické alebo špeciálno-pedagogické vyšetrenie a postupovať na základe príslušných záverov,
      • pri vzdelávaní žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími problémami postupovať podľa ustanovení a rešpektovať platné dokumenty,
      • poskytovať individuálne konzultácie žiakom a rodičom pri ich riešení v spolupráci s príslušnou PPP,
      • pomáhať  triednym učiteľom riešiť konfliktné alebo iné mimoriadne situácie v triede,
      • zúčastňovať sa rôznych stretnutí, ktoré organizuje CPPPaP.

       

      Cieľom výchovného poradenstva je viesť žiakov na čo najlepšiu cestu hľadania a zaradenia sa do spoločnosti. 

      Kontakt: e-mail: vkianickova@azet.sk 

      Užitočné kontakty:

      Zoznam vybraných inštitúcií Ministerstva školstva SR

      Inštitúcia                                                                                                          Adresa

      Ústav informácií a prognóz školstva                                                           www.uips.sk

      Štátny inštitút odborného vzdelávania                                                       www.siov.sk

      Štátny pedagogický ústav                                                                              www.statpedu.sk

      Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie                        www.vudpap.sk

      Školské inšpekčné centrum                                                                           www.ssiba.sk

      Krajský školský úrad v Žiline                                                                          www.ksuza.sk

      Stredné školy – zoznam                                                                                 www.stredneskoly.sk/odbory/