• ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ

     • POKYNY STRAVNÍKOV 2019/2020

     • Pokyny pre stravníkov 2020/2021

      Podmienky organizácie režimu v ŠJ a podmienky úhrady nákladov na stravovanie:

      Tieto boli určené Všeobecným záväzným nariadením obce číslo 1/2019 k VZN č. 5/2018 a dodatkom č.3 z roku 2020.

      Veková skupina stravníkov

      desiata

      obed

      olovrant

      Nákup potravín

      Režijné náklady

      Stravný lístok celkom

      Dotácia na stravu

      Úhrada zákonného zástupcu

      Stravník MŠ

      2-5 rokov

      0,36

      0,85

      0,24

      1,45

      0,20

      1,65

      0

      1,65 €

      Stravník MŠ

      2-5 rokov

      Hmotná núdza

      0,36

      0,85

      0,24

      1,45

      0,20

      1,65

      1,20

      0,45

      Stravník MŠ

      5-6 rokov

      predškolák

       

      0,36

      0,85

      0,24

      1,45

      0,20

      1,65

      1,20

      0,45

      Stravník ZŠ

      1. stupeň

       

      1,15

       

      1,15

      0,20

      1,35

      1,20

      0,15

      Stravník ZŠ

      2. stupeň

       

      1,23

       

      1,23

      0,20

      1,43

      1,20

      0,23

       

      Zákonný zástupca dieťaťa/žiaka, alebo žiak si sleduje výšku kreditu cez mobilnú aplikáciu, kde nemôže suma klesnúť pod 1 €. Platbu treba realizovať na účet ŠJ – SK 27 0900 0000 0051 5710 3457. Pri platbe je nutné uviesť: meno dieťaťa a triedu, ktoré dieťa navštevuje v šk. roku 2020/2021.

      Stravníci MŠ zaplatia sumu podľa poštovej poukážky, ktorú dostanú na začiatku mesiaca a túto je nutné uhradiť do 7. dňa v mesiaci.

      Nárok na dotáciu 1,20 € má len ten žiak, ktorý sa zúčastni výchovno-vzdelávacieho procesu v škole a odoberie obed.

      V prípade neprítomnosti žiaka je povinnosťou zákonného zástupcu odhlásiť dieťa zo stravy najneskôr deň vopred do 14.00 hod. a v pondelok do 7.00 hod na tel. čísle 041/5498012, alebo cez mobilnú aplikáciu.

      Zo ŠJ je zakázané odnášať taniere, príbory a iný inventár. Taktiež je zakázané vydávať obed do obedára, okrem nasledujúcej výnimky: Ak dieťa náhle ochorie môže prísť pre obed zákonný zástupca dieťaťa, alebo dieťa v prvý deň nemoci a to v čase od 13.30 hod. do 14.00 hod. Potom je povinnosťou rodiča dieťa odhlásiť.

      Podľa  usmernenia hlavného hygienika SR k prevádzke ŠS zariadení podľa § 24 zákona č. 355/2020 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, obed sa bude vydávať do jednorazového obalu. Po zrušení nariadenia obed sa bude vydávať do prineseného obedára.

      Za včas neodhlásenú stravu sa dotácia k stravovacím návykom neposkytuje, zákonný zástupca je povinný uhradiť príspevok za stravné v plnej výške.

      Každý žiak ZŠ, ktorý  chce odoberať stravu zo ŠJ v školskom roku 2020/2021, si musí podať prihlášku na stravovanie.