• O ŠKOLE

     • HODNOTY ŠKOLY

     • Poslanie školy

       

      Poslaním našej školy je poskytnúť  kvalitné podmienky na rozvoj vedomostí a zručností každého žiaka s ohľadom na jeho intelektuálne, povahové a fyzické možnosti, pripraviť žiaka na úspešné pokračovanie v štúdiu na strednej škole, vychovať  zdravo sebavedomých, slušných ľudí, ktorí si stoja za svojimi názormi a rešpektujú názory iných. Škola je vstupnou bránou do života.

       

      Hodnoty školy

       

      Sloboda človeka

      Sloboda, demokracia a dôstojnosť každého človeka a rešpektovanie dohodnutých pravidiel sú

      predpokladom pre úspech našej školy.

       

      Empatia a úcta k druhým

      Len človek, ktorý si váži iných, môže si vážiť sám seba.

      Rešpektujeme vzájomné práva a chápeme problémy ostatných ľudí našej školy.

      Netolerujeme cynizmus a výsmech.

       

      Rešpektovanie pravidiel

      Dodržiavanie dohodnutých pravidiel je znakom vyspelej kultúry školy.

      Rešpektovanie dohodnutých pravidiel je predpokladom pre úspech našej školy.

       

      Spolupráca

      Spolupráca ľudí vedie k dosiahnutiu spoločného cieľa.

      Tímová práca a vzájomná komunikácia sú predpokladom úspešnosti našej školy.

      Ctíme si a podporujeme silné individuality, no odsudzujeme egoizmus.

       

      Úcta k úspešným a radosť z úspechu

      Každý človek je jedinečná bytosť schopná pozitívneho vývoja a môže byť v niečom lepší ako iní.

      V našej škole každý žiak môže zažiť pocit úspechu.

      Závisť k nám nepatrí. Aj drobný úspech je úspech.

       

      Sebapoznávanie

      Schopnosť sebareflexie (sebahodnotenia) umožňuje ďalší rozvoj každého z nás,

      uvedomenie si chyby môže byť krokom vpred.

      Najväčším nebezpečím pre človeka je presvedčenie o svojej neomylnosti.