• Zápis

    •                Informácie k zápisu  MS(1).pptx


     1. Prijímanie detí do materskej školy na školský rok 2021/2022

     1.1. Práva a povinnosti riaditeľky ZŠ s MŠ Kamenná Poruba

     Prijímanie detí do materskej školy Kamenná Poruba je v kompetencii riaditeľky ZŠ s MŠ Mgr. Zuzany Maniakovej. Na predprimárne vzdelávanie v materských školách sa prijímajú deti podľa § 59 zákona č. 245/2008 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

     Pri prijímaní detí do MŠ sa musí dodržiavať zásada:

     - rovnakého zaobchádzania a zákazu akýchkoľvek foriem diskriminácie a obzvlášť segregácie (§ 3 písm. c) a d) zákona č. 245/2008 Z.z.).

     Spôsob podávania žiadostí:

     - osobne do poštovej schránky MŠ,

     - poštou alebo kuriérom na adresu materskej školy,

     - e-mailom alebo odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu na adresu        mskamporuba@gmail.com.

     Rodič môže žiadosť doručiť aj prostredníctvom:

     - elektronického podania doručeného do elektronickej schránky materskej školy,

     - elektronického dokumentu, ktorý je autorizovaný kvalifikovaným elektronickým podpisom.

     Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijímajú deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné, t.j.  Pre všetky deti, ktoré dosiahnu 5 rokov do 31. 8. 2021 je MŠ povinná.

      

     Pre koho je predprimárne vzdelávanie povinné: (podľa zákona 245/2008 § 28a)

     (1) Pre dieťa, ktoré dosiahlo päť rokov veku do 31. augusta, ktorý predchádza začiatku školského roka, od ktorého bude dieťa plniť povinnú školskú dochádzku v základnej škole, je predprimárne vzdelávanie povinné,

     (2) Povinné predprimárne vzdelávanie v materskej škole trvá jeden školský rok, ak odsek 3 neustanovuje inak,

     (3) Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roka veku nedosiahlo školskú spôsobilosť, riaditeľ materskej školy rozhodne o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole na základe písomného súhlasu príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast a s informovaným súhlasom zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia.

     (4) Ak dieťa ani po pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole nedosiahlo školskú spôsobilosť, začne najneskôr 1. septembra, ktorý nasleduje po dni, v ktorom dieťa dovŕšilo siedmy rok veku, plniť povinnú školskú dochádzku v základnej škole.

     (5) Ak zákonný zástupca dieťaťa alebo zástupca zariadenia požiada, aby bolo na povinné predprimárne vzdelávanie v materskej škole prijaté dieťa, ktoré nedovŕšilo piaty rok veku do 31. augusta, je povinný k žiadosti predložiť súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast.

     Výnimočne je možné prijať aj dieťa mladšie ako tri roky, ak to umožnia kapacitné možnosti MŠ. Musia však byť vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné podmienky. Dieťa musí mať zvládnuté základné hygienické návyky a sebaobslužné činnosti.

     Riaditeľka ZŠ s MŠ Kamenná Poruba v zmysle § 5 ods.14 písm. a) zákona č. 596/2003 Z.z. rozhoduje o:

     - prijatí dieťaťa do MŠ,

     - zaradení dieťaťa na adaptačný alebo diagnostický pobyt do MŠ,

     - prerušení dochádzky dieťaťa do MŠ,

     - predčasnom ukončení predprimárneho vzdelávania.

     Miesto a termín podávania žiadostí zákonného zástupcu pre školský rok 2021/22 zverejní riaditeľka ZŠ s MŠ po dohode so zriaďovateľom na webovej stránke školy.

     1.2. Práva a povinnosti zákonných zástupcov dieťaťa

                 Dieťa sa do MŠ prijíma na základe písomnej žiadosti zákonných zástupcov.   Zákonní zástupcovia spolu s písomnou žiadosťou o prijatie dieťaťa do materskej školy predkladajú aj potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktoré musí obsahovať aj údaj o povinnom očkovaní. (Písomnú žiadosť si môžu zákonní zástupcovia prevziať osobne v budove materskej školy po dohode so zástupkyňou MŠ alebo stiahnuť na webovej stránke školy https://zskamennaporuba.edupage.org/.

      

      

     Rozhodnutie o prijatí (neprijatí) vydá riaditeľka ZŠ s MŠ písomne do 15. júna 2021.

      

     Vypracovala: zástupkyňa pre MŠ  Mgr. Jozefa Záňová dňa: 22.3.2021

     Schválila: riaditeľka ZŠ s MŠ, Mgr. Zuzana Maniaková dňa:

     Na vedomie: starosta obce, Ing. Pavol Sandanus dňa: