• Čo má ovládať budúci prvák

    • Zápis do 1. ročníka, pripravenosť na školu a odklad školskej dochádzky

       

     Pripravenosť na školu a ako svoje dieťa pripraviť na školu

     Základné vedomosti:

     • poznať svoje meno, priezvisko, adresu bydliska, členov rodiny a ich zamestnanie, 
     • orientovať sa v okolí domu a v okolí školy (poznať cestu do/zo školy, domov),
     • orientovať sa v priestore (vpravo, vľavo, hore, dole, bližšie, ďalej, vyššie, nižšie...),
     • poznať základné pravidlá cestnej premávky (základné dopravné značky, signály semaforu pre chodcov),
     • poznať známe profesie a činnosti dospelých a stroje alebo náradia, ktoré sa používajú pri práci, poznať a pomenovať bežné domáce práce,
     • vedieť pomenovať bežné predmety, ich vlastnosti (farby, tvar, veľkosť, materiál),
     • poznať základné a rozlišovať doplnkové farby,
     • poznávanie prírody živej i neživej: pomenovať kvety, kry, stromy, zeleninu, ovocie, zvieratá, poznať znaky ročných období, rozpoznávať časti dňa, postupne aj dni v týždni, poznať základné prírodné zákonitosti, vlastnosti piesku, kameňa, hliny, vody,
     • správanie: vedieť sa správať v prírode, šetrne zaobchádzať s predmetmi
     • človek: poznať a pomenovať časti tela, zmyslové orgány, zásady starostlivosti o zdravie,
     • https://nasedeti.relaxmagazin.sk/sites/default/files/imce/images/uchop_ceruzky.jpg https://nasedeti.relaxmagazin.sk/sites/default/files/imce/images/uchop_ceruzky.jpgpoznať a určovať počet (aspoň do 5, viac, menej, vymenovať číselný rad do 10)


      Čo by mal ovládať budúci prvák?

     • samostatne sa obliecť a obuť
     • pozapínať si gombíky a zaviazať šnúrky na obuvi
     • samostatne sa najesť, používať príbor
     • samostatne sa obslúžiť na WC, umyť si ruky, spláchnuť a pod.
     • správne vyslovovať všetky hlásky
     • vysloviť krátke slovo samostatne po hláskach
     • vyjadrovať sa plynule aj v zložitejších vetách
     • spočítať predmety do päť, vymenovať číselný rad do 10
     • interpretovať obsah krátkej rozprávky
     • poznať naspamäť detskú pesničku alebo básničku
     • kresliť pevné a neroztrasené línie
     • nakresliť postavu so všetkými základnými znakmi (hlava, krk, trup, ramená 5 prstov na ruke, nohy, chodidlo -  postava je anatomicky správne rozložená)
     • vystrihnúť jednoduchý tvar podľa predkreslenej čiary
     • poznať základné odtiene farebného spektra (červená, zelená, žltá, modrá, čierna, biela atď.)
     • orientovať sa v priestore, vie, kde je vpredu, vzadu, hore, dole, vpravo, vľavo

      

      

     Okrem základných vedomostí by budúci prvák mal mať:

     Hygienické návyky

     • použitie WC, umývanie rúk, zubov, používanie vreckovky, ako kýchať, zívať...

     Samostatnosť

     • obliekať sa, obúvať sa a jesť samostatne, schopnosť udržiavať poriadok na svojom mieste, upratať si po sebe,   

     Komunikácia

     • hovoriť zrozumiteľne, jasne, používať slová, vyjadrovať sa ucelenými vetami, rozumieť hovorenému slovu, chápať slovné pokyny, vedieť sa opýtať, požiadať o informáciu...

     Sociálne návyky

     • zdvorilé a slušné správanie (vedieť pozdraviť, poprosiť, poďakovať, osloviť), žiť v kolektíve, pomôcť druhým, vedieť sa podeliť...

     Zručnosť

     • kresliť (správne držanie ceruzky - veľmi dôležité), strihať nožnicami, skladať papier, lepiť, maľovať...


     Ako ich dieťa získa?

     Malé dieťa poznáva svet najmä za pomoci zmyslov, predovšetkým na základe praktickej skúsenosti, vlastného skúmania a experimentovania s pomocou svojich rodičov alebo starších súrodencov.

     Poznatky a návyky, ktoré dieťa nadobudne v predškolskom veku sú základom pre jeho ďalší rozvoj a štúdium. Nestačí však vyzbrojiť dieťa do školy len vedomosťami, nezabúdajme na láskavú a chápajúcu výchovu.


      

     Vstup do školy je jednou z najvýznamnejších udalostí v živote dieťaťa. O tom, či bude v škole šťastné, rozhoduje nielen správny výber školy, ale aj čas nástupu do nej. A preto v súvislosti s týmito skutočnosťami je potrebné pre svoje dieťa vybrať tie najlepšie možnosti. Ak si neviete poradiť sami, odborníci pedagogicko-psychologických poradní, ktoré majú svoje sídlo takmer v každom väčšom meste,  vám radi pomôžu.

      

     Riziká skorého nástupu

     Ak do školy nastúpi dieťa, ktoré na školské prostredie nie je pripravené, môžu sa vyskytnúť viaceré problémy. Dieťa nemusí stačiť tempu výučby a začne zaostávať. Bude mu trvať oveľa dlhšie osvojiť si základné poznatky zo školy než jeho spolužiakom. Začne mať zo seba zlý pocit, stratí sa pocit radosti, a to predsa nikto nechce. Dať dieťa do školy skôr aj napriek tomu, že na to podľa odborníkov ešte pripravené nie je, zanecháva na dieťati negatívne stopy. I keď sa vám to možno nebude páčiť, ale rady odborníkov v tomto prípade je lepšie dodržať.

      

     Predĺženie detstva

     Mnohí rodičia, paradoxne, v snahe predĺžiť svojim deťom detstvo, žiadajú o odklad školskej dochádzky, aj keď je ich dieťa pripravené. Keď vám odborník vydá posudok s tým, že nie je na čo čakať, no vy predsa len nechcete dieťa do školy zapísať, je to vaše rozhodnutie. No treba si to naozaj dobre premyslieť. Keď totiž premeškáte vhodný čas na zápis dieťaťa do školy, hrozí, že sa bude o rok v prvej triede nudiť a nudu kompenzovať vyrušovaním a zabávaním sa počas vyučovania. Nie sú to len frázy. Aj u väčšinou bezproblémových detí sa môžu vyskytnúť problémy so správaním, ktoré by ste vôbec nečakali. Nuda je pre dieťa v škole naozaj zlým spoločníkom.

      

     Oblasti pripravenosti školáka

     Rozumová oblasť

     V tejto oblasti vie úmyselne zamerať pozornosť na nejakú činnosť, jeho vnímanie je diferencované, má záujem o nové poznatky, má rozvinutú jemnú motoriku ruky a zrakovo-pohybovú koordináciu.

     Citová oblasť

     V jeho správaní je menej impulzívnych reakcií, citovú kapacitu vie využiť pri školskej práci.

     Sociálna oblasť

     Potrebuje sa stretávať s inými deťmi, vie sa podriadiť požiadavkám detskej skupiny, vie prevziať na seba úlohu školáka

     Existujú samozrejme aj individuálne rozdiely medzi deťmi v rýchlosti psychického dozrievania. A tu je ten rozdiel dosť výrazný hlavne medzi dievčatami a chlapcami, pretože šesťročné dievčatá sú takmer o jeden rok psychicky zrelšie ako šesťroční chlapci. Preto majú dievčatá v prvej triede väčšinou lepšie školské výsledky ako chlapci. Chlapci sú hravejší, často aj rečovo menej zdatní. To však neznamená, že by mali začať navštevovať prvú triedu o rok neskôr. Obyčajne vo štvrtej triede, začínajú dievčatá vo všetkom dobiehať a v matematike aj predbiehať. Ak je dieťa psychicky zrelé, nie je dôvod pre odklad školskej dochádzky.

      

     Kedy požiadať o odklad povinnej školskej dochádzky?

     O tom, že zrejme budete žiadať o odklad školskej dochádzky, môžete informovať učiteľku už pri zápise svojho dieťaťa. Ona si túto informáciu zaznačí k menu dieťaťa, avšak o odklad aj tak musíte písomne požiadať. K žiadosti o odklad školskej dochádzky musíte priložiť stanovisko detského pediatra a vyjadrenie CPPPaP.  O odklade školskej dochádzky rozhoduje riaditeľ školy.

      

     Kedy sa odporúča odklad školskej dochádzky?

     Odklad školskej dochádzky o jeden rok sa odporúča dieťaťu, ktoré má:

     - problémy s výslovnosťou alebo nevie formulovať vety

     - nevydrží sa sústrediť a nezapamätá si vetu

     - nedokáže sa orientovať v čase, neovláda priestorovú orientáciu

     - nevie dodržiavať základnú hygienu, samostatne sa obliekať, obúvať, vyzliekať, jesť...

     - nepozná údaje o sebe (o rodine, adresu, svoj vek)

     - nemá záujem o učenie, nie je prirodzene zvedavé na nové veci, nekladie otázky

     - je neposedné, hravé a netrpezlivé

     - dieťa je príliš malé na to, aby mohlo sedieť v školskej lavici

     - má nejaké zdravotné problémy

      

      

      

     Zdroje: skolskyportal.sk / iedu.sk /